Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Opole

Oferujemy specjalistyczną pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu diagnozy, terapii, edukacji i rozwoju. CLIPP tworzy zespół specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Naszą zasadą jest zindywidualizowane podejście do wszystkich zgłaszających się do nas osób oraz całościowe, wielopłaszczyznowe postrzeganie ich problemów. Współpraca wielu specjalistów ułatwia diagnozę i opracowanie najlepszej terapii.
W pracy z klientem bazujemy na jego mocnych stronach, wykorzystujemy metodę wzmocnienia pozytywnego, pomagamy odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości oraz wzbogacać się w nowe umiejętności. Stwarzamy dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego.
W przypadku dzieci ściśle współpracujemy z rodzicami, którym służymy profesjonalną pomocą i wsparciem dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dobro i zdrowy rozwój ich dzieci.

Integracja
Sensoryczna

Terapia SI polega na wywoływaniu odpowiednich reakcji sensorycznych. Są to ćwiczenia przeprowadzane w specjalnie zaprojektowanej sali, stymulującej zmysły, przybierające formę wesołej zabawy ruchowej.

Logopeda
Neurologopeda

Głównym celem terapii logopedycznej jest poprawa sprawności komunikacyjnej dzięki stopniowemu korygowaniu zakłóceń, występujących podczas porozumiewania się. Wywiad, obserwacja oraz specjalistyczne testy służą za podstawę do diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii.

Psycholog
Psychoterapeuta

Terapia psychologiczna obejmuje pracę z dzieckiem i jego rodzicami. Koncentruje się na emocjach, problematycznych zachowaniach i relacjach dziecka w rodzinie i grupie społecznej oraz terapii zaburzeń rozwojowych.
Psychoterapia to forma pomocy osobom dorosłym i dzieciom, które doświadczają trudności emocjonalnych, kryzysów, traumy, ale także tym, którzy pragną lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Pedagog
Terapeuta

Terapia pedagogiczna ma za zadanie poprawić i usprawnić wyuczone już funkcje i wyrównać ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Zajęcia pedagogiczne stymulują rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji, zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

Trening Umiejętności Społecznych /TUS/

Zadaniem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) jest nauczenie i / lub rozwinięcie umiejętności interpersonalnych. Kształtowanie tych umiejętności pozwala dzieciom na swobodne rozwijanie się, radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych, adekwatną ocenę siebie, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i współpracę w grupie oraz większą aktywność i twórczą pracę na lekcjach.

Sensoplastyka
Kreatywność

Sensoplastyka to zajęcia bez ograniczeń wiekowych, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Wprowadza w świat zapachów, faktur i kolorów oraz rozwija kreatywność i umiejętność twórczego myślenia poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów, takich jak węch, smak, zapach, wzrok i dotyk, dzięki użyciu wszelkiego rodzaju produktów spożywczych.

Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

Metoda W. Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Terapia Ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Logorytmika

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową.
Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

Zadbaj o siebie i swoją rodzinę

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna

CLiPP jest poradnią niepubliczną, posiadającą uprawnienia Kuratorium Oświaty w Opolu. Działamy na prawach poradni publicznej, a zatem możemy wydawać opinie i zaświadczenia, które są honorowane w placówkach publicznych: przedszkolach, szkołach, sądach, komisjach edukacyjnych i innych.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy dzieciom i ich rodzinom, poprzez kompleksową i profesjonalną pomoc. Ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia).

Badania Psychologiczno – Pedagogiczne

Jednym z głównych zadań naszej Poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosujemy różnorodne metody i techniki badawcze. Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.

CLiPP w liczbach

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się poradnią. Stale poszerzamy zakres naszej działalności tak, aby oferować kompleksowe usługi, a liczba zadowolonych klientów wciąż rośnie.

0
Wykwalifikowanych specjalistów
0
Terapii tygodniowo
0
+
Zadowolonych pacjentów

Dlaczego właśnie CLiPP?

01.

Jakość

Wysoko wyspecjalizowana kadra, stale podnosi swoje kwalifikacje. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w sposób umiejętny i profesjonalny w pracy diagnostycznej i terapeutycznej.
Stale doposażamy poradnię w najnowsze narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne.

02.

Atmosfera

Dorośli pacjenci i rodzice dzielą się z nami swoimi troskami i radościami, dzięki przyjaznej i pełnej zaufania atmosferze. Natomiast nasi najmłodsi spędzają u nas czas w miłej i zabawowej atmosferze i z wielką niechęcią wychodzą ze swoich zajęć.

03.

Indywidualne podejście

Zarówno proces diagnostyczny jak i terapeutyczny w CLiPP jest dobierany indywidualnie dla każdego klienta, a specjaliści poświęcają wszystkim tyle czasu ,aby czuli się w pełni usatysfakcjonowani.

04.

Elastyczność

Dzięki dostępności specjalistów w naszej poradni możemy dostosować terminy wizyt do Państwa potrzeb.

Cennik

Diagnoza

od 120
  • Czas trwania od godziny do trzech
  • Oferujemy m. in. diagnozę integracji sensorycznej, logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną przeprowadzaną na wystandaryzowanych testach diagnostycznych.

Terapia

80
  • Czas trwania terapii psychologicznej i integracji sensorycznej to 50 minut, terapii logopedycznej i pedagogicznej 60 minut
  • Dla każdego klienta opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny według, którego prowadzona jest terapia. Zajęcia odbywają się indywidualnie. Jeśli rodzic wyrazi chęć lub dziecko odczuwa taką potrzebę w obecności rodzica lub rodzeństwa.

Terapia pół godziny

50
  • Czas trwania 30 minut
  • Czas terapii dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i możliwości klienta

Psychoterapia

od 100
  • Czas trwania od 50 minut do 90
  • Prowadzimy psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną

Nasz niezawodny zespół

Stasiak_Ogonowska

Violetta
Stasiak-Ogonowska

właściciel, logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Jestem certyfikowanym diagnostą dojrzałości szkolnej, trudności w uczeniu się i metody Warnkego. W swojej pracy jako logopeda i terapeuta wykorzystuję różne metody terapeutyczne m.in. metodę ustno – motoryczną /OTP/ Sary Rosenfeld Johnson z Talk Tools i werbo – tonalną , które mają szczególne zastosowanie wśród pacjentów z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami połykania, po udarze mózgu, autyzmem, ZA. Moją pasją są podróże wraz z dwójką moich dzieci i mężem.

2_Marta Dzikowska

Marta Dzikowska

audiolog, logopeda, pedagog specjalny, rytmik

Specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy, słuchu, równowagi oraz szeroko pojętej komunikacji: werbalnej i niewerbalnej (piktogramy, multimedialne, AAC: Gadaczek, Mówik). Ruch to zdrowie, dlatego zachęcam rodziców z dziećmi do wspólnej zabawy dzięki zajęciom logorytmicznym lub ruchowi rozwijającemu wg. Weroniki Sherborne. Mama terapeuta, czyli praktyk i teoretyk w jednym – zachęcam do ustalenia wspólnego planu działania już od pierwszych godzin życia dziecka. W wolnym czasie czytam, biegam do teatru, gram na instrumentach, gotuję i dużo przytulam.

3_Krystyna Szleper

Krystyna Szleper

logopeda, neurologopeda

Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną. W swojej pracy wykorzystuję różnorodne metody m.in. integracji sensorycznej, werbo-tonalną, ruchu rozwijającego W. Sherborne, elementy ustno- twarzowej regulacyjnej metody wg koncepcji Castillo Moralesa oraz formy komunikacji wspomagającej m.in. MAKATON, piktogramy, symbole PCS. Posiadam doświadczenie w terapii dzieci z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuję się terapią związaną z nieprawidłowościami w przyjmowaniu pokarmów (zaburzenia żucia, gryzienia). Lubię tworzyć własne pomoce terapeutyczno- edukacyjne. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci.

4_Ewa Domagałą

Ewa Domagała

pedagog, logopeda, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, andragog

Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną i pedagogiczną. Od piętnastu lat prowadzę terapię dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy min.: zaburzeń: artykulacji, emisji głosu, zaburzeń karmienia i połykania, a także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznymi: dzieci z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, Downa, MPD, a także osobami po udarach. Wspieram pracą terapeutyczną, rewalidacyjną dzieci i dorosłych i ze specyficznymi trudnościami w nauce min.: dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię zaburzenia mowy, lateralizację, pomoc dzieciom dwujęzycznym oraz dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego.

Prowadzę warsztaty plastyczne, arteterapii, muzykoterapii, logorytmiki, emisji głosu, rzemiosła dawnego, kaligrafii i tańca dawnego oraz DIY itd.

Mam trzy wspaniałe córki i jestem wieczną optymistką.

5Agata Czerwonka

Agata Czerwonka

psycholog; psychoterapeuta systemowy , pedagog

Jestem w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (ukończony I i II stopień Systemowej Terapii Indywidualnej, Małżeńskiej i Rodzin), pozostaję pod stałym nadzorem nauczyciela i superwizora WTTS; prócz działki psychoterapeutycznej posiadam doświadczenie w diagnozie i pracy z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (m.in. autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, Zespół Downa), zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami zachowania, lękiem, trudnościami w radzeniu sobie z emocjami. Posiadam również uprawnienia do diagnozy dzieci pod kątem zaburzeń sensorycznych Metodą Delacato i prowadzenia ich programami stymulacyjnymi mającymi na celu zmniejszenie sensoryzmów opóźniających rozwój poznawczy i społeczny dziecka. Prywatnie mama dwójki dzieci.

6_Aneta Nocon_2

Aneta Nocoń

psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki

Jestem certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji, diagnostą dojrzałości szkolnej, diagnostą i terapeutą metody Warnkego. Pracuję m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami w radzeniu sobie z emocjami, zaburzeniami lękowymi. Prowadzę konsultacje i terapię psychologiczną, terapię dysleksji, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjne. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W wolnym czasie biegam i jeżdżę na rowerze. Lubię eksperymentować w kuchni.

7_Aleksandra Adamska

Aleksandra Adamów

Psycholog, pedagog

Ukończyłam studium terapii dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje i terapię dzieci z różnymi trudnościami.  W szczególności interesuję się problematyką dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi. Posiadam doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Pracuję także z rodzicami w zakresie podnoszenia ich kompetencji rodzicielskich. W wolnym czasie jeżdżę na rowerze i czytam. Lubię ludzi i rozmowy z nimi.

17_Angelika Adamczyk

Angelika Adamczyk

psycholog, psychoterapeuta

Jestem w trakcie studiów w nurcie ericksonowsko-systemowym w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Posiadam doświadczenie w pracy w osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i rodzinnej oraz terapii środowiskowej. Swoje doświadczenie poszerzam również w zespołach szkolno-przedszkolnych, gdzie pracuję z dziećmi, ich rodzicami oraz prowadzę grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztaty rozwojowe dla dzieci. Prywatnie stawiam przede wszystkim na zrównoważony rozwój osobisty i zawodowy oraz stale poszerzam swoją wiedzę na konferencjach oraz szkoleniach.

8_Mariola Kalek

Mariola Kalek

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Wykonuję diagnozy w zakresie organizacji bodźców sensorycznych i prowadzę terapię integracji sensorycznej. Mam doświadczenie w zakresie diagnozowania dojrzałości szkolnej oraz prowadzenia zajęć nastawionych na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych i budowania pozytywnej samooceny u dzieci. Pracuję z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami emocjonalnymi, z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, schizofrenią, depresją. W wolnym czasie czytam książki, poszerzam swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania, funkcjonowania mózgu, polityki.

9_Kinga Bul

Kinga Bul

logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną. W terapii wykorzystuję metody komunikacji alternatywnej m.in. MAKATON. Interesuję się wpływem terapii ręki i integracji sensorycznej na rozwój mowy. W wolnym czasie parzę kawę metodami alternatywnymi i ćwiczę crossfit.

10_Marzena Kot

Marzena Kot

logopeda, pedagog, nauczyciel edukacji elementarnej

Pracuję z dziećmi wykorzystując innowacyjne metody nauczania i rozwoju. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą „Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna”. W dalszym ciągu rozszerzam swój warsztat oraz kwalifikacje. Prywatnie jestem matką dwójki dzieci. Relaksuję się czytając książki, szydełkując i oddając się swojej pasji plastycznej.

bty

Milena Browarska

logopeda, terapeuta ręki, pedagog

Zajmuję się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną. Wykorzystuję różnorodne metody m.in. zaburzeń sensorycznych wg C. Delecato, manipulacje ustno-twarzowe – techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból oraz formy komunikacji wspomagającej tj. MAKATON, piktogramy, symbole PCS. Zajmuję się terapią związaną z nieprawidłowościami w przyjmowaniu pokarmów (zaburzenia żucia, gryzienia). Posiadam doświadczenie w terapii dzieci z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną.

13_fabianna cieslak

Fabiana Cieślik

logopeda, filolog

Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadzę zajęcia z zakresu rehabilitacji słuchu oraz terapii ogólnorozwojowej. Interesuję się percepcją słuchową. Ukończyłam kurs Systemu Językowo-Migowego (KSS-1). W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzę zajęcia z logorytmiki. W dalszym ciągu rozszerzam swój warsztat oraz kwalifikacje. W wolnym czasie śpiewam w chórze, gram na skrzypcach, chodzę na koncerty, czytam książki.

14_Roksana Mrowca

Roksana Mrowca

terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, diagnosta, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Prowadzę wczesne wspomagania rozwoju dziecka; posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi ze spectrum zaburzeń autystycznych; interesuje się neurologią i psychologią. W wolnym czasie preferuję wycieczki górskie i piesze.

15_Aleksandra Młudzik

Aleksandra Młudzik

pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pracuję z dziećmi w młodszym wieku przedszkolnym. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Sensoplastyka® – Wstęp, ale w dalszym ciągu rozwijam się w tym kierunku. Na swoim blogu i fanpagu pokazuję ciekawe pomysły na prace plastyczne i nie tylko. Moją pasją jest plastyka oraz szycie. W wolnych chwilach uprawiam sport i uwielbiam wycieczki górskie. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą.

16_Monika Kruk

Monika Kruk

certyfikowany trener sensoplastyki 1 stopnia

Moją pasją jest praca z dziećmi i dostarczanie im bodźców stymulujących ich rozwój Prowadzę zatem warsztaty sensoplastyczne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Prywatnie jestem mama trójki córeczek.

Tu jesteśmy

W pobliżu poradni znajdują się publiczne miejsca parkingowe i przystanek autobusowy.

Adres w Opolu

ul. Krzemieniecka 25/2
45–316 Opole

Filia w Opolu

ul. Samborska 15
45-316 Opole

Adres w Prószkowie

ul. Szkolna 6
46-060 Prószków

Godziny otwarcia

Pn – Pt         7 – 20
Sob             8 – 15

Telefon

506 176 691