• osoby wymagające stymulowanie rozwoju poprzez usprawnianie i doskonalenie funkcji podstawowych analizatorów,
  • dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
  • dzieci przejawiających zaburzenia zachowania (nadruchliwość psychoruchowa, ADHD, nieśmiałość).