Logopeda

Głównym celem terapii logopedycznej jest poprawa sprawności komunikacyjnej dzięki stopniowemu korygowaniu zakłóceń, występujących podczas porozumiewania się. Wywiad, obserwacja oraz specjalistyczne testy służą za podstawę do diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii.

Charakterystyka terapii:

 • wywoływanie spontanicznej artykulacji;
 • usprawnianie aparatu oddechowego;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, zarówno czynnego jak i biernego;
 • ćwiczenie artykulacji głosek;
 • nauka żucia i gryzienia;
 • usprawnianie słuchu fonemowego;
 • praca z dziećmi z problemami szkolnymi.

Wskazania
do terapii:

 • trudności z jedzeniem i piciem;
 • wady wymowy;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • jąkanie;
 • niedosłuch;
 • rozszczep wargi i podniebienia;
 • autyzm;
 • dziecięce porażenie mózgowe;
 • niepełnosprawność złożona;
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.

Główne cele:

 • prowadzenie działań profilaktycznych, wśród dzieci najmłodszych prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
 • korygowanie wad wymowy,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych;
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;