Pedagog

Terapia pedagogiczna ma za zadanie poprawić i usprawnić wyuczone już funkcje i wyrównać ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Zajęcia pedagogiczne stymulują rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Dla kogo:

  • z zaburzeniami postrzegania wzrokowego;
  • z zaburzeniami postrzegania słuchowego;
  • z wadami słuchu fonematycznego;
  • mniej sprawnych manualnie;
  • z problemami koncentracji uwagi;
  • nadpobudliwych psychoruchowo;
  • niesamodzielnych;
  • dyslektyków;
  • dysortografików;
  • dysgrafików;
  • dyskalkulików.

Cele terapii:

  • stymulowanie rozwoju dziecka (cel nadrzędny);
  • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych;
  • wyrównywanie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach;
  • eliminowanie niepowodzeń dydaktycznych;
  • eliminowanie niepowodzeń w społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniu;
  • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;
  • wspomaganie rozwoju psychicznego;
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
  • usprawnienie zdolności koncentracji.